Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo obce je zložené z piatich poslancov:


Brejčák Michal, Osturňa č. 58

Kapráľ Peter, Osturňa č. 191

Potok Jozef, Osturňa č. 43

Zavacká Mária, Osturňa č. 291

Závacká Katarína, Osturňa č. 276

 

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIA

2022

VZN obce Osturňa č. 1/2022 zo dňa 20.10.2022

Návrh VZN č. 1/2022 

VZN obce Osturňa č. 2/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnými odpadmi a drobnými stavenými odpadmi na území obce Osturňa 

 

 

POZVÁNKY

2024

Pozvánka

2023

Pozvánka Pozvánka Pozvánka

2022

Pozvánka Pozvánka Pozvánka Pozvánka Pozvánka

2021

Pozvánka Pozvánka Pozvánka Pozvánka

2020

Pozvánka Pozvánka Pozvánka Pozvánka

2019

Pozvánka Pozvánka Pozvánka Pozvánka

2018 

Pozvánka Pozvánka

 

ZÁVEREČNÝ ÚČET

Záverečný účet 2017

Záverečný účet 2018 

Záverečný účet 2019

Záverečný účet 2020

Záverečný účet 2021

Záverečný účet 2022