FARSKÝ ÚRAD - Gréckokatolícka cirkev, farnosť Osturňa

Výzva na predkladanie ponúk, zákazka s nízkou hodnotou, predmet zákazky:       Nové oplotenie okolo chrámu sv. archanjela Michala v Osturni 

Výzva na predkladanie ponúk - Príloha č. 1 Projekt 01-02-03-04-05-06 Príloha č. 2- Príloha č.3 - Príloha č. 4

Zmluva o dielo č. 1/2018 - Ponuka uchádzača