Územný plán obce Osturňa

Územný plán obce Osturňa spracovalo architektonické štúdio ADM - Ing.arch. Dušan Marek v rokoch 2012-2013.

Platný územný plán obce po zákonom prerokovaní bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: 28. 02. 2012, uznesením č. 17/2012. Záväzná časť územného plánu bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2012 zo dňa 29. 02. 2012 s účinnosťou od  01. 04. 2012.

DOKUMENTY

  1. Širšie vzťahy (pdf, 3,2 MB)
  2. Komplexný urbanistický návrh katastrálneho územia (pdf, 7,9 MB)
  3. Ochrana prírody a tvorba krajiny s prvkami ÚSES (pdf, 7,4 MB)
  4. a-Komplexný urbanistický a dopravný návrh zastavaného územia (pdf, 4,9 MB)
  5. b-Komplexný urbanistický a dopravný návrh zastavaného územia (jpg, 1,3 MB)
  6. Návrh verejného technického vybavenia (pdf, 5,9 MB)
  7. Vyhodnotenie záberov PP a LP na nepoľnohospodárske účely (pdf, 2,7 MB)
  8. Navrh verejnoprospešných stavieb (jpg, 1,3 MB)
  9. Navrh verejnoprospešných stavieb (pdf, 6,4 MB)

Príloha I - Perspektívne použitie PP a LP na nepoľnohospodárske účely (pdf; 0,3 MB)

Príloha II - Záväzná časť územného plánu obce (pdf, 0,5 MB)

Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce - Sprievodná správa (pdf; 0,7 MB)